Hắc Mã (黑马)

00:00 00:00
nà xiē mù tóu rén tā mén dòng dū bù huì dòng
zài tā mén yǎn lǐ wǒ xiàng fā le fēng
tā mén zhī xiǎng tīng dōng dōng dōng dōng
wǒ zài shuō shén me duì tā mén dū méi yǒu yòng
wǒ zhī yòng guān xīn yòu zhuàn le duō shǎo
tā mén shuō de fèi huà dū zhàn bù zhù jiǎo
yuán liàng wǒ bǎ yīn lè zuò de tài chāo
lí kāi dì miàn dài nǐ mén head in the cloud
nà xiē mù tóu rén tā mén dòng dū bù huì dòng
zài tā mén yǎn lǐ wǒ xiàng fā le fēng
tā mén zhī xiǎng tīng dōng dōng dōng dōng
wǒ zài shuō shén me duì tā mén dū méi yǒu yòng
wǒ zhī yòng guān xīn yòu zhuàn le duō shǎo
tā mén shuō de fèi huà dū zhàn bù zhù jiǎo
yuán liàng wǒ bǎ yīn lè zuò de tài chāo
lí kāi dì miàn dài nǐ mén head in the cloud
kàn zhuó wǒ bào zǒu
huài xí guàn gǎi bù diào zhēng qiáng yòu hǎo dǒu
jìn gōng jiù shì wǒ mén zuì hǎo de fáng shǒu
shuí yě bié xiǎng bǎ wǒ shēn shàng de róng yào gěi qiāng zǒu
wǒ shì nǐ zuì hǎo de bǎng yàng lái xué xí
kàn wǒ mén jué qǐ
bǎ nǐ mén cǎi zài wǒ xié dǐ
dāng wǒ de xiōng dì yǒu má fán wǒ dì yī gè zhàn chū lái jué bù huì quē xí
zhè shì xiàn shí shì jiè nǐ méi yǒu jī huì shuǎ lài
rén jiù xiàng liú shuǐ bù jìn zé tuì rú guǒ bù nǔ lì jiù huì bèi dǎ bài
suǒ yǐ wǒ de měi yī tiān duì wǒ lái shuō dū shì xiū háng
yǒng yuǎn bù yào duì zì jǐ zuò fǒu dìng
bù shì qiú yuán wǒ yào dāng qiú xīng
bì shàng wǒ de shuāng yǎn zhè kē qiú yě yào tóu jìn
Yeah wǒ zhī yào shèng lì
áng shǒu tǐng xiōng dài biǎo zhuó zhèng yì
huài rén xiǎng xiàn hài wǒ què gēn běn zhǎo bù chū zhèng jù
tián chōng mǎn dàn yào
wǒ mén yòng dú tè de shǒu shì dǎ zhāo hū yǒu dú tè de àn hào
zài zhè gè quān zǐ lǐ shuí bǐ wǒ hot
sān liú de rapper zài zuò dì qǐ jià
tīng nǐ mén yā yùn tài bié jiǎo
wǒ bǎ nǐ mén tī huí dào xué xiào
cóng méi bǎ rèn hé tóng háng fàng zài wǒ yǎn lǐ miàn zhè shì wǒ chéng gōng de jué qiào
biàn dé xiàng wǒ zhè me mí rén nǐ huā le yī bèi zǐ dū bù kě néng xué dé dào
nà xiē mù tóu rén tā mén dòng dū bù huì dòng
zài tā mén yǎn lǐ wǒ xiàng fā le fēng
tā mén zhī xiǎng tīng dōng dōng dōng dōng
wǒ zài shuō shén me duì tā mén dū méi yǒu yòng
wǒ zhī yòng guān xīn yòu zhuàn le duō shǎo
tā mén shuō de fèi huà dū zhàn bù zhù jiǎo
yuán liàng wǒ bǎ yīn lè zuò de tài chāo
lí kāi dì miàn dài nǐ mén head in the cloud
nà xiē mù tóu rén tā mén dòng dū bù huì dòng
zài tā mén yǎn lǐ wǒ xiàng fā le fēng
tā mén zhī xiǎng tīng dōng dōng dōng dōng
wǒ zài shuō shén me duì tā mén dū méi yǒu yòng
wǒ zhī yòng guān xīn yòu zhuàn le duō shǎo
tā mén shuō de fèi huà dū zhàn bù zhù jiǎo
yuán liàng wǒ bǎ yīn lè zuò de tài chāo
lí kāi dì miàn dài nǐ mén head in the cloud

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -