Anh Vẫn Sẽ Nhớ Em (还是会想你) (Single)

00:00 00:00
huán shì huì xiǎng nǐ huán shì huì guài nǐ
guài nǐ qīng ér yì jǔ xiāo sǎ chōu lí
huán shì ài zhuó nǐ xiǎng zǒu jìn nǐ xīn lǐ
bō kāi mí wù zhuā zhù nǐ de shēng yīn

jī bǎi biàn zhòng fù le jī bǎi biàn
zhòng fù de qíng xù zhòng fù de āo guò xiǎng nǐ de yè
zhè sī niàn nán dào zhí dào gǎn shòu bù dào tòng wéi zhǐ
kě zhè guò chéng wǒ zěn me kě néng huì zhuāng zuò méi shì
nǐ jiào huì wǒ zěn me ài nǐ què méi jiào huì yí wàng
suí yì de jǔ dòng sī suì wǒ suǒ yǒu de lì cháng
wǒ xīn zhī dù míng bù yuàn chuō chuān de nǐ lìng yī miàn
què méi xiǎng guò rú jīn biàn chéng wǒ de nightmare
hūn huáng de lù dēng zhào bù liàng zhěng tiáo jiē
wǒ zěn me yòng lì yě zǒu bù dào nǐ xīn lǐ
qīng pén de yǔ xià le yī zhěng yè
wǒ mén lí dé zhè me jìn nǐ què kàn bù qīng chǔ wǒ de lèi dī
wǒ zhī dào wǒ kě yǐ suí shí bèi dài tì
què huán shì jiē shòu bù le zhè zhǒng là chà
wǒ mén de ài jiù xiàng shì liú xīng là xià
suí yān huǒ xiāo shī de huǒ huā

huán shì huì xiǎng nǐ huán shì huì guài nǐ
guài nǐ qīng ér yì jǔ xiāo sǎ chōu lí
huán shì ài zhuó nǐ xiǎng zǒu jìn nǐ xīn lǐ
bō kāi mí wù zhuā zhù nǐ de shēng yīn

zēng zài wǒ huái lǐ kàn zhuó wǒ sā jiāo de nǐ
màn yī miǎo jiē diàn huà dū huì shēng qì de nǐ
nà cháng zài gōng jiāo zhàn tái xià bù tíng de yǔ
měi yī cì xǔ de yuàn wàng dū huì guān yú nǐ
im liar shì shàng zuì dà de liar
shuō guò zuì tòng de huǎng shì jué duì bù huì fàng kāi nǐ
like fire we burning like fire
wǒ mén cóng 3000 degrees zhòu jiàng dào líng xià

nǐ shuō nǐ zǎo dū fàng xià le rèn hé cāi yí
zhè fèn qiān guà zhī huì ràng nǐ bēng kuì
yóu shǐ zhì zhōng de xuǎn zé quán dū zài nǐ
wǒ zǎo dū liú gòu le zhī shǔ yú nǐ de lèi
zhè fèn ài zuì hǎo de jié wěi yòng zhè duàn wén zì lái zuò wéi jì niàn
fàng xià le suǒ yǒu de piān zhí fàng xià nǐ yǒu méi yǒu shí jiān lái xiàn zhì
wěi zhuāng zhù zhè fèn qíng xù nǐ bù dǒng yǒu duō me léi
shawty its so freaking heartache

huán shì huì xiǎng nǐ huán shì huì guài nǐ
guài nǐ qīng ér yì jǔ xiāo sǎ chōu lí
huán shì ài zhuó nǐ xiǎng zǒu jìn nǐ xīn lǐ
bō kāi mí wù zhuā zhù nǐ de shēng yīn

Chia sẻ & Bình luận

VIDEO KHÁC

CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT THÔNG MINH
XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -